B2B Website » เว็บ B2B » SME » กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

แนะนำหน่วยงานที่ข้องกับการส่งออก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อยกระดับมาตราฐานการส่งออกสินค้าไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

เป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้บริการข้อมูลการค้าและส่งออก ความรู้เพื่อการส่งออก รายชื่อผู้ส่งออกและนำเข้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออกสินค้า การขยายตลาดสินค้าและธุรกิจบริการของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออก ให้บริการข้อมูลการค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการส่งออกของประเทศไทย มุ่งเน้นการทำงานเพื่อสนับสนุนงานขยายตลาดการค้าของไทยในต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย การพัฒนาข้อมูลการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า

เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
https://www.ditp.go.th/

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ รวมถึงรักษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า เพื่อเพิ่ม มูลค่าการส่งออกสินค้าสูงสุด รวมถึงขยายการค้าการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การปกป้องผลประโยชน์และแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ในการแข่งขันทางการค้า การอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้า

เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
https://www.dft.go.th/

อ่านเพิ่มเติม

By Rannthai.Com: 10 ธ.ค. 2564

การส่งออกสินค้า ธุรกิจ SME