Home » ธุรกิจส่งออก » บทความ » ธุรกิจ SME คืออะไร - SMEs ย่อมาจากอะไร

ธุรกิจ SME คืออะไร - SMEs ย่อมาจากอะไร

ธุรกิจ SME คืออะไร - SMEs ย่อมาจากอะไร

ธุรกิจ SMEs

ธุรกิจ SMEs คือฐานรากของเศรษฐกิจไทย เป็นดั่งฟันเฟืองหลักที่คอยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ เพราะดูจากนิยามของ ธุรกิจ SMEs แล้ว แทบจะครอบคลุมทุกๆกิจการในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ธุรกิจ SME กระจายอยู่ทุกพื้นที่ ทุกประเภท มีการเชื่อมโยง ซื้อขาย แลกเปลี่ยน หมุนเวียนอยู่ภายในระบบตลอดเวลา ดังนั้นโครงสร้างเศรษฐกิจไทย มี SMEs เป็นหัวใจหลักและขาดไม่ได้ SMEs บางรายสามารถสร้างสินค้าหรือบริการขึ้นมาเอง แล้วจัดจำน่ายผ่านช่องทางต่างๆ หรือบางรายส่งสินค้าให้กับบริษัทใหญ่ๆต่อไป ถ้าจะกล่าวว่า ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของประเทศ วัดได้จากความเข้มแข็งของ SMEs ในประเทศนั้นๆ ก็คงไม่ผิดอะไร

อ่านเพิ่มเติม ⇵

ลักษณะกิจการของ SMEs หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1. กิจการผลิตสินค้า (Product Sector)

การผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร่ (Mining) การผลิตที่เป็นลักษณะของการประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท กิจการผลิตสินค้าในที่นี้ยังรวมถึงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอย่างง่ายที่มีลักษณะเป็นการอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และการผลิตที่เป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกด้วย

2. กิจการให้บริการ (Service Sector)

ครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนส่ง การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องดื่มของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ การให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการที่ให้กับธุรกิจ การซ่อมแซมทุกชนิด และการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

3. กิจการค้าส่งและค้าปลีก (Trading Sector)

การค้าส่ง (Wholesale) หมายถึง การขายสินค้าใหม่หรือสินค้าใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผู้ใช้ในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายให้แก่ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง

การค้าปลีก (Retail) หมายถึง การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าทั้งสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน

การค้าในที่นี้มีความหมายรวมถึง การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนการซื้อขาย สถานีบริการน้ำมัน และสหกรณ์ผู้บริโภค

ลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs แบ่งได้ดังนี้ (ข้อมูลอัพเดท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)

วิสาหกิจขนาดย่อม ได้แก่

1. กิจการผลิตสินค้า ที่มีจำนวนจ้างงานไม่เกิน 50 คน มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท
2. กิจการให้บริการ ที่มีจำนวนจ้างงานไม่เกิน 30 คน มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท
3. กิจการค้าส่ง ที่มีจำนวนจ้างงานไม่เกิน 30 คน มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท
4. กิจการค้าปลีก ที่มีจำนวนจ้างงานไม่เกิน 30 คน มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท

วิสาหกิจขนาดกลาง ได้แก่

1. กิจการผลิตสินค้า ที่มีจำนวนจ้างงานตั้งแต่ 50 – 200 คน มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100 – 500 ล้านบาท
2. กิจการให้บริการ ที่มีจำนวนจ้างงานตั้งแต่ 30 – 100 คน มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 50 – 300 ล้านบาท
3. กิจการค้าส่ง ที่มีจำนวนจ้างงานตั้งแต่ 30 – 100 คน มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 50 – 300 ล้านบาท
4. กิจการค้าปลีก ที่มีจำนวนจ้างงานตั้งแต่ 30 – 100 คน มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 50 – 300 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ทำธุรกิจส่งออก

ตอนนี้เว็บ Rannthai.Com เปิดให้ลงขายสินค้าแล้ว ในรูปแบบ B2B Marketplace เป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นสินค้าขายส่งไปยังต่างประเทศ และ ขายส่ง สินค้าใครที่สนใจ อยากทำธุรกิจ SMEs ตอนนี้มีช่องทางในการโปรโมทสินค้า เพื่อหาลูกค้าต่างประเทศแล้ว โดยการสมัครสมาชิกกับเว็บ rannthai.com ลงข้อมูลผู้ประกอบการ และลงสินค้าได้เลย เว็บนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ SMEs ในไทยโดยเฉพาะ คงไม่หวังที่จะไปแข่งกับเจ้าพ่อยักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba เป็นแน่ การทำให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะผู้ที่ทำส่งออกได้เริ่มต้น ที่จะเรียนรู้การส่งออกสินค้า การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการเคลื่อนไปสู่ระบบออนไลน์ และการเผยแผร่สินค้าไทย ไปยังตลาดต่างประเทศ คือภารกิจของเรา

แนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Rannthai.Com: 30 พ.ค. 2563